TKB thực hiện từ ngày 25/11

(đ/c Hòa nghỉ ốm, đ/c Sơn nghỉ chế độ)

Tài liệu đính kèm: Tải về
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 10A1
- Chủ nhiệm        : Lưu Thị Bích Liễu
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờToánVănGDCDVăn 
 S2ThểToánVănToánSinhHóa 
 S3TinĐịaTinThểHóa 
 S4T.AnhKTNNSửSửSinh 
 S5T.AnhĐịaToánGDQPT.AnhSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 10A3
- Chủ nhiệm        : Trần Phúc Khánh
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờThểVănToánToán 
 S2TinGDQPGDCDVănToánToán 
 S3SinhTinVănKTNNSinh 
 S4SửT.AnhSửThểHóa 
 S5ĐịaT.AnhĐịaT.AnhHóaSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 10A5
- Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thu Huyền
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờVănĐịaKTNNThể 
 S2VănThểHóaToánSử 
 S3ĐịaGDQPToánToánToán 
 S4T.AnhSinhGDCDSinhTinT.Anh 
 S5T.AnhHóaVănSửTinSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 10A7
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Duyên
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờT.AnhVănT.AnhSinh 
 S2VănT.AnhToánSửTinThể 
 S3ToánToánToánThểSửSinh 
 S4ĐịaĐịaHóaVănGDQP 
 S5GDCDTinHóaKTNNSHL 
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 10A9
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hạnh
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờHóaT.AnhThểVănSử 
 S2T.AnhHóaTinSửGDCDSinh 
 S3T.AnhSinhKTNNĐịaThểVăn 
 S4ToánToánĐịaToánVăn 
 S5ToánTinGDQPSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 11B1
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thi. Hương
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờTinVănGDCD 
 S2T.AnhT.AnhT.AnhHóaSinhToán 
 S3T.AnhGDCDĐịaHóaTinVăn 
 S4ToánSinhThểToánThểC.Nghệ 
 S5VănVăn SửToánSHL 
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 11B3
- Chủ nhiệm        : Hứa Thị Tú
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờC.NghệHóaSửThểVăn 
 S2T.AnhToánVănT.AnhGDCDVăn 
 S3HóaThểT.AnhT.AnhToán 
 S4SinhTinToánGDCDToánTin 
 S5Văn ĐịaSinhSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 11B5
- Chủ nhiệm        : Đồng Thị Lan Hương
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờToánT.AnhVănT.AnhVăn 
 S2ToánSửSinhTinT.AnhGDCD 
 S3VănSinhĐịaGDCDTin 
 S4HóaVănThểToánThể 
 S5HóaC.Nghệ T.AnhToánSHL 
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 11B7
- Chủ nhiệm        : Trương T. Thu Hương
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờVănT.AnhVănSinh 
 S2ToánT.AnhSinhTinToánVăn 
 S3ToánT.AnhVănThểHóaToán 
 S4C.NghệSửThểGDCDHóaGDCD 
 S5Tin ĐịaT.AnhSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 11B9
- Chủ nhiệm        : Tống Thị Thu Hiền
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờSinhTinC.NghệGDCDThể 
 S2ThểĐịaVănVănHóa 
 S3GDCDToánVănVănHóa 
 S4SửT.AnhT.AnhToánToánSinh 
 S5T.AnhT.Anh TinToánSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 11B11
- Chủ nhiệm        : Trần Thị Phương Hồng
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờGDCDHóaT.Anh 
 S2SinhVănGDCDSửHóaTin 
 S3ToánVănT.AnhC.NghệTinVăn 
 S4ToánToánT.AnhThểVănThể 
 S5T.AnhToán SinhĐịaSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 11B13
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tân Huyền
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờTinToánHóaThểVăn 
 S2ThểVănT.AnhHóaGDCD 
 S3VănToánT.AnhSinhVăn 
 S4SửT.AnhGDCDĐịaToánSinh 
 S5C.NghệT.Anh TinToánSHL 
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 12C2
- Chủ nhiệm        : Lê Thị Minh Nguyệt
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờThểTinTinSinhThể 
 S2HóaToánHóaGDCDSử 
 S3T.AnhSửToánHóaGDQPC.Nghệ 
 S4VănToánĐịaT.AnhT.AnhVăn 
 S5VănToánGDCDT.AnhSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 12C4
- Chủ nhiệm        : Lê Thị Thanh Tân
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờToánHóaHóaT.AnhC.Nghệ 
 S2T.AnhToánThểT.AnhVănThể 
 S3SửGDCDT.AnhVănGDCD 
 S4ĐịaGDQPSinhToánSử 
 S5HóaVănTinTinToánSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 12C6
- Chủ nhiệm        : Doãn Thị Khải
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờT.AnhVănTinGDQPGDCD 
 S2ThểSinhThểTinToánT.Anh 
 S3SửHóaT.AnhSửĐịa 
 S4ToánToánHóaC.NghệVăn 
 S5ToánGDCDHóaT.AnhVănSHL 
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 12C8
- Chủ nhiệm        : Phan Thị Hải
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờTinToánThểHóa 
 S2GDCDVănSửĐịaHóaHóa 
 S3SinhThểT.AnhGDCDT.Anh 
 S4ToánSửT.AnhTinVănToán 
 S5ToánC.NghệT.AnhGDQPVănSHL 
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 12C10
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Kim Điện
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờSửGDQPVănT.Anh 
 S2T.AnhTinĐịaVănC.Nghệ 
 S3T.AnhVănHóaGDCDTinToán 
 S4ThểThểHóaSửGDCDToán 
 S5SinhToánToánT.AnhHóaSHL 
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 10A2
- Chủ nhiệm        : Đào Thị Duyên
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờGDCDSửĐịaHóaSinh 
 S2T.AnhToánTinToánThểKTNN 
 S3T.AnhToánSinhThể 
 S4HóaĐịaVănTinT.Anh 
 S5ToánSửGDQPVănVănSHL 
 CHIỀUC1       
 C2       
 C3       
 C4       
 C5       
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 10A4
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Vân Anh
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờSửĐịaThểSinhToán 
 S2SinhTinHóaT.AnhT.Anh 
 S3GDCDTinHóaSửĐịaGDQP 
 S4VănToánVănKTNNThể 
 S5VănToánT.AnhToánSHL 
 CHIỀUC1       
 C2       
 C3       
 C4       
 C5       
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 10A6
- Chủ nhiệm        : Nguyễn T.Thu Hương
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờToánSửSửT.AnhGDQP 
 S2ToánToánVănĐịaT.Anh 
 S3ThểHóaToánKTNN 
 S4GDCDVănTinHóaThểĐịa 
 S5T.AnhVănTinSinhSinhSHL 
 CHIỀUC1       
 C2       
 C3       
 C4       
 C5       
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 10A8
- Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Linh
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờSinhGDQPHóaThể 
 S2TinThểHóaGDCD 
 S3TinĐịaSửToánSinhSử 
 S4VănToánToánT.AnhĐịaVăn 
 S5VănToánKTNNT.AnhT.AnhSHL 
 CHIỀUC1       
 C2       
 C3       
 C4       
 C5       
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 10A10
- Chủ nhiệm        : Trương Thị Thuận
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờThểGDCDSinhKTNN 
 S2HóaSinhSửGDQPVăn 
 S3SửToánT.AnhT.AnhVănThể 
 S4TinHóaVănToánT.Anh 
 S5TinĐịaToánToánĐịaSHL 
 CHIỀUC1       
 C2       
 C3       
 C4       
 C5       
          
          
          
Trường THPT Tân Trào
Nhân bản của TKB có mã: 5
(Từ 25/11/2019)
- Tên lớp    : 11B2
- Chủ nhiệm        : Trương Hạ Dung
   T2T3T4T5T6T7 
 SÁNGS1Chào cờGDCDSinhToánSử 
 S2GDCDC.NghệĐịaVănToán 
 S3TinTinThểVănSinhT.Anh 
 S4ThểVănToánHóaT.AnhT.Anh 
 S5HóaVăn ToánT.AnhSHL 
 CHIỀUC1       
 C2       
 C3       
 C4       
 C5