Lần 5 (Từ 14/10 Đc Thủy đi làm)

Lần 5 (Từ 14/10 Đc Thủy đi làm)

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Bùi Thị Thu Huyền110A5    10A5
2    12C110A5
312C1 10A5 12C1 
412C112C212C2 10A3 
510A312C212C2 10A310A5
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Cao Hoàng Thùy Linh1      
2      
310A810A810A10   
410A810A10    
510A1010A1010A8   
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đàm Thị Hoàn1 12C910A3   
2  10A1   
3 12C7 12C8  
412C910A312C612C6  
512C810A1 12C7  
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đặng Thị Huệ1 12C1012C1012C7  
212C712C912C8   
312C6  12C6  
4 12C8 12C9  
5      
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đào Thị Duyên110A210A1  12C712C10
2    12C7 
3 12C10  12C410A2
4 12C712C4  10A2
5 12C410A1 12C1010A2
          
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đinh Thu Hà1 11B312C6 11B312C6
2 12C712C6 12C9 
311B3 12C9 12C912C9
411B3 12C7  12C7
512C6   12C7 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đỗ Quang Huy1 10A7 10A510A910A1
2   10A810A410A3
3 10A10 10A6  
4   10A2  
5      
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đỗ Thị Hòa1 10A810A810A7 12C1
210A10 12C412C4 10A9
3 12C110A912C3 10A10
410A210A2    
510A7 12C3   
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đỗ Thị Kim Huế1  11B210A310A2 
2  10A210A310A1 
3  11B111B911B8 
410A10 10A1   
511B7  10A10  
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Doãn Thị Khải112C6 12C512C6  
2  12C512C6  
3     12C6
412C5 12C812C8 12C6
512C5 12C812C8 12C6
          
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đoàn Thị Oanh1 11B11 11B411B5 
211B611B11 11B611B5 
311B5  11B11  
411B511B4 11B1111B6 
511B411B4  11B6 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đoàn Thị Thùy Dung1      
2      
3      
4  12C5   
5  12C6   
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đoàn Việt Thành1    10A7 
210A9 10A1010A610A8 
3  10A610A10  
410A7  10A810A9 
5      
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Đồng Thị Lan Hương111B511B9 11B5 10A6
210A110A5   10A2
310A1  11B611B7 
4    10A510A6
510A2   11B811B5
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Hà Thị Nhung1 10A310A411B8 10A4
211B9  11B10 11B6
311B911B711B410A3 11B8
4 11B1011B611B4 11B7
5      
          
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Hà Tuệ Khanh1 10A2 10A410A1 
2 10A2  10A2 
3 10A1 10A1  
4  10A410A1010A10 
5  10A4 10A10 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Hoàng Hồng Thuỷ1 11B1311B7  11B3
2 11B1311B7 11B311B7
311B711B511B3 11B311B5
411B13    11B5
511B13   11B5 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Hoàng Ngọc Sơn1  12C7 12C1 
212C912C10  12C2 
312C512C812C6 12C3 
4 12C4    
5      
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Hoàng Thị Liên111B8  11B1311B6 
2   11B1311B8 
3  11B7  11B6
4  10A510A511B711B8
5   10A5 11B8
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Hứa Thị Tú111B3 11B311B11  
2  11B3   
311B10 11B511B1011B11 
411B10 11B511B511B11 
5    11B311B3
          
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Huỳnh Thu Nguyệt1 12C612C8 12C812C3
2 12C612C212C912C812C3
312C2 12C212C912C512C5
412C612C3 12C5  
512C9     
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Lê Quang Thương1  10A210A2  
2 10A810A9   
310A610A510A110A9 10A1
410A6  10A7 10A10
510A510A710A1010A8  
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Lê Thị Minh Nguyệt112C2  12C212C212C8
2   12C8 12C8
3    12C812C2
4   12C112C112C2
5   12C112C112C2
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Lê Thị Thanh Tân112C411B511B511B3  
211B3 11B1111B11  
3      
412C7  12C4  
512C7  12C4 12C4
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Lưu Thị Bích Liễu110A1  10A110A410A3
2   10A1  
3    10A110A4
4 12C10 10A312C910A4
5 12C10 10A312C910A1
          
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nghiêm T. Ngọc Ánh111B1011B1211B10 11B1211B10
211B811B1011B8 11B1211B3
311B811B3    
4 11B311B3 11B811B12
5    11B1011B10
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Hoài Thu1      
2   10A2  
3 10A2 10A2  
4      
5      
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Hồng Quyền1 12C8  12C512C7
212C612C8  12C5 
312C912C9 12C7 12C4
4   12C1012C312C4
5 12C6 12C1012C3 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Kim Điện112C10 12C4 12C312C4
212C5 12C10 12C312C10
312C4 12C3 12C1012C3
4 12C5  12C412C5
512C1012C5   12C10
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Linh Nhâm1 10A910A10 10A1010A8
2 10A910A4 10A710A8
3    10A710A3
4 10A510A6  10A3
5 10A510A6 10A4 
          
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Ngọc Linh110A8     
2  10A8  11B11
3  10A8 10A211B11
411B611B611B11 10A210A8
511B611B610A2 11B1110A8
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn T.Thu Hương110A6  10A8  
210A7  10A7  
3 10A7  10A8 
410A910A9 10A6  
510A810A9 10A610A610A6
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Tâm Tình1 11B811B1211B6 11B11
2 11B5 11B3 11B1
3  11B911B2 11B4
4  11B711B13 11B10
5      
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Duyên110A7     
2   12C7  
3   12C110A510A8
412C8   12C210A7
510A6  10A110A210A7
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Hạnh110A910A610A7 10A610A7
210A6 10A3 10A910A7
310A910A310A3 10A910A6
410A310A7   10A9
5     10A9
          
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Kiếm1  11B811B12 11B7
2 11B8 11B9 11B13
311B611B811B611B711B9 
411B7  11B611B1311B9
511B1211B12  11B13 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Mai Hằng1  11B411B111B11 
211B11 11B211B4  
311B1111B4 11B411B2 
4 11B2 11B211B1 
511B111B11  11B1 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Mỹ111B411B4 11B911B411B4
2 11B9 11B511B4 
311B1  11B5 11B1
411B111B5  11B911B1
511B911B5   11B4
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Tân Huyền111B13 11B13 11B211B1
211B1012C5   12C5
3 12C211B12 12C211B3
411B11 12C10  12C10
5     11B13
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Thu Hương112C311B1    
211B4   11B11 
3 12C3 12C411B13 
411B1212C1  11B1011B3
5 11B2 12C2 12C3
          
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Thủy Hồ1      
2 11B1   12C4
311B1311B11 11B811B111B7
4 11B13 11B7 11B11
511B812C3 12C512C6 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Thúy Hồng1 11B711B6 11B1011B12
2  11B4 11B211B8
3 11B13    
4 11B1111B1 11B5 
5 11B3  11B9 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Vân Anh110A4 10A5 11B811B9
211B7 11B5 10A510A6
310A4 10A4   
411B4   10A611B6
5     10A4
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thị Xoan1 12C7 12C1  
2 12C3    
3   12C5  
412C1012C6 12C2  
512C412C8 12C9  
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thi. Hương111B1     
211B1 12C1  12C1
3  12C1  11B2
411B211B111B4 11B4 
511B211B1  11B411B1
          
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Thúy Hoa1   12C812C612C2
212C2 11B111B1 12C7
311B2 12C8 11B512C7
412C3 12C311B311B311B2
511B5 12C512C612C5 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Trung Kiên1 12C110A6   
210A812C110A612C2  
310A5  10A8  
410A510A410A710A9  
512C210A410A710A9  
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nguyễn Văn Thám1   10A610A810A10
2 10A6 10A1010A610A10
3   10A7 10A7
4 10A810A9 10A7 
5 10A810A9 10A9 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Nịnh Mạnh Cường1 11B210A111B211B9 
2 10A111B911B211B9 
3 11B12    
410A1 11B1211B1211B12 
510A111B9  11B2 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phạm Thị Thu Trang112C512C512C2   
212C312C2  12C6 
312C3 12C5 12C612C8
4  12C1  12C8
5  12C1  12C5
          
         Trang 10
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phạm Thị Thúy1 12C412C112C4 12C5
2  12C312C1 12C2
3 12C5 12C2  
4     12C3
5      
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phan Thanh Dần1   11B711B1311B8
2 11B7 11B711B1011B10
3 11B10 11B1311B1011B13
4 11B8 11B8 11B13
5 11B8  11B7 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phan Thị Hải112C8  12C512C10 
212C8  12C512C10 
312C8  12C10 12C1
4    12C512C1
512C1   12C812C8
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Quyền Thành Sơn1 10A5   10A2
2 10A310A5  10A1
3 10A410A210A4  
4  10A310A1  
5      
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Tống Thị Thu Hiền111B9  12C9  
211B2    11B2
3   11B3 11B10
411B9 11B911B10  
511B3 12C10  11B9
          
         Trang 11
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trần Anh Tú1      
210A2  10A511B110A4
310A211B1 11B110A410A5
4   11B110A410A5
510A410A2 10A210A5 
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trần Hiếu Hải1  12C312C3  
2 12C412C712C3  
3 12C412C7   
4      
5 12C712C4   
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trần Minh Thu1 10A1010A9 10A5 
2 10A4    
3 10A610A7 10A3 
4 10A110A2 10A8 
5      
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trần Phúc Khánh110A310A4  10A3 
210A310A7  10A3 
310A7   10A6 
4 10A6 10A4  
5 10A6 10A410A710A3
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trần Thế Dũng1  11B911B10  
211B1211B1211B1011B8  
311B1211B911B811B12  
411B811B911B811B9  
511B1011B10    
          
         Trang 12
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trần Thị Huế1      
2 11B2    
3 11B211B2   
4  11B2   
5      
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trần Thị Mai Lan111B612C3 12C10  
212C1011B6 12C1011B6 
312C1011B6  11B6 
4   12C3  
512C3  12C3 11B6
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trần Thị Phương Hồng111B11 11B11  11B5
2 11B311B6  11B4
3  11B10  11B12
4      
5 11B13   11B11
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trần Thị Thu Hồng111B1211B6 10A10 11B6
211B5  11B12 11B5
311B4    10A9
410A411B12   11B4
5 10A3   11B12
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trịnh Thị Thu1      
210A410A1010A710A410A10 
310A310A912C10   
4  10A812C712C8 
510A912C910A310A710A8 
          
         Trang 13
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trịnh Thị Thuý Hồng112C7 12C9 12C412C9
212C4 12C9 12C412C9
312C7 12C4 12C7 
4    12C7 
5  12C7  12C7
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trịnh Thị Thúy Vân112C1     
212C1   11B1311B12
3  11B11 11B1212C10
412C412C911B13 12C1012C9
511B1112C1  12C412C1
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trương Hạ Dung111B211B1011B1 11B111B2
2 11B411B12  11B9
3    11B411B9
4  11B10 11B2 
5    11B1211B2
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trương T. Thu Hương111B712C2  11B711B13
211B13 11B13 11B712C6
3 12C611B13   
412C211B7  12C6 
5 11B7  12C211B7
          
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Trương Thị Thuận110A10  10A9 10A9
210A5  10A9  
310A10  10A510A10 
4  10A10 10A110A1
5  10A5 10A110A10
          
         Trang 14
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 23/9/2019
Giáo ViênTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Vũ Thị Tuyên112C9   12C9 
2      
3      
4  12C9   
5  12C9  12C9
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 114
Hôm qua : 34
Tháng 08 : 114
Năm 2021 : 7.629